LJUSNE FÖRSAMLING

Vad gör vi nuförtiden?

Ljusne har sett stora förändringar sedan orten hade sin glanstid mitten på 1970talet. Många av de industrierna har lagts ner eller så produceras det som gjordes här på annat håll. Svenska Kyrkan måste och ska bli den institutionen som inger människorna hopp. När en del väljer att flytta bort från orten ska församlingen se till att livskvalitén höjs och människor känner att det har en framtid.

Sammansättningen i befolkningen ändras – och så har det egentligen varit ganska länge. 

 

Numera bor också människor i Ljusne som har en annan kulturell bakgrund än infödd svensk och delvis har de en annan religion än den kristna eller så har de en annan kristen bakgrund än den lutherska. Detta ställer kyrkan inte för en alltför stor utma-ning om vi lär oss att se varandra som en tillgång. Vi vill självfallet upprätthålla att de som bott här länge kan känna sig trygga och rotade i sina traditioner. Men vi ska även se till att ta vara på inflytelserna som kommer från de som håller på att bosätta sig här – och det kan vara familjesinne, beredskap till att umgås med varandra och engagemang, det kan vara nya maträtter och fester och vi ska under inga omstän-digheter bli ställda emot varandra. Till-sammans ska vi engagera oss mot social nöd och sviktande samhällsfunktioner. Tillsammans ska vi bli kreativa och göra det omöjliga möjligt – kanske till och med skapa jobb. I alla fall gör vi det meningsfulla. Kristus har sagt: jag lever och ni ska också leva. Denna vilja att bejaka någon annan vill vi främja.

Av all regelbunden verksamhet är det Syföreningen som äger rum varannan onsdag klockan ett. Konfirmander under lästerminen träffas onsdagar från klockan 14 – till 16.

 

I anpassning till människornas fritidsbe-teende grundas inga vidare grupper utan vi lägger in möten, aktiviteter och samlingar som alla medborgare i Ljusne kan delta i. Vi har haft mustning framför medborgar-kontoret. Vi har gått påskvandringar och letat påskägg. Vi har fiskat vid Pipsjön. Allt detta är tillgängligt för alla som vill. En regelbunden gudstjänst firar vi varje onsdag kväll klockan 18 med Öppen Kyrka som börjar med fika och avslutar med förbönsgudstjänst. Vi har nu börjat fira ”runda” födelsedagar av våra pensionärer i en gemensam födelsedagsfest. Nytt är också språkcafeet på medborgarkontoret.

 

Vifrågar inte efter medlemskortet. Jesus säger: den som kommer till mig ska jag inte stöta bort!

 

Vi har en bra relation till våra syskon med islamsk tro och ses då och då och lär varandra ord från Bibeln och Koranen,, allt detta i syftet att höja förståelsen. På så vis hoppas vi att få Ljusne att bli en ort där folk trivs att bo i (”på” heter det i Ljusne) och församlingen ett hem dit alla vill komma och medverka och mednjuta av livet vi fått från Gud.

Vilka är vi?

Svenska Kyrkan i Ljusne har genom tiderna varit ett hem för de människor som bor och arbetar i Ljusne för att samlas i den kristna tron. Här har det firats gudstjänster och mässor, här har ungdomar undervisats och konfirmerats, här barn haft roligt i barntimmar (sä länge det fanns), här har folk lyssnat till fina konserter och njutit av gemenskap och en god kopp kaffe i syföreningen och vid församlingsaftoner. Mycket om inte det mesta har skett ideellt.

 

I Ljusne är det församlingsrådet som man kan vända sig till med sina önskemål om vad man vill se som verksamhet. Eller så kan man tala med diakonen och prästen. Gäller det kyrkogården så är vaktmästaren rätt adress. Det är bäst att Du går på Svenska kyrkans hemsajt och kollar upp vilka de är.

 

Ljusne har ett särskilt läge – både socialt och geografiskt – och behöver rejäla insatser för att kunna växa till den storleken och betydelsen som orten egentligen har. Detsamma gäller även för församllingen. Därför betyder ”vi” aldrig en sluten grupp – vi kan alltid växa och det är bäst om Du vill vara med eller bara besöka av idel nyfikenhet. 

Så Du kan bli en del av ”oss”.