FEJANSTENEN

Fejanstenen är ett minnesmärke över det möte som hölls på denna plats 1905 och som utmynnade i det rikskända telegram som sändes till kung Oscar II. På stenen finns det minnesvärda telegrammet in-hugget.

 

Den 18 juli 1905 planerade rörelsens ungdomsklubb att inviga sin fana men förbjöds av Walter von Hallwyl, ägaren till Ljusne-Woxna AB, att vara på bolagets mark. Till saken hör att bolaget ägde i princip all mark i Ljusne, vilket i praktiken gjorde att invigningen inte kunde genomföras.

 

Dette utöste att protestmöte med 1500 arbetare som samlades på en allmänning kallad "Fejan", där de skrev ett telegram till kungen. Greve von Hallwyl kallades till kungen och fick av honem en repri-mand för sitt uppträdande gentemont de anställda. En sten med hela Telegrammet inristat, restes 1945 till 40-årsminnet av telegrammet till minne över arbetarnas seger över greven. 

 

Det telegram som skickades till kungen lyder så här:

 

"Eders Majestät"!
1500 fattiga arbetare från Ljusne och Ala, i brist på annan plats samlade till fest å allmänna landsvägen, sända Eders Majestät och regeringen en hjärtlig hälsning och ett innerligt tack får ådagalagd vishet och fredskärlek. Minnet av densamma skall sent gå ur folkets minne. Leve konungen!

Å mötets vägnar: C J Lindahl, Aug. Gilberg